Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w jednym punkcie stałym i pięciu punktach mobilnych pomocy prawnej, prowadzonych przez Powiat Kolneński od stycznia 2017r.

Harmonogram na 2018 r

Harmonogram na 2017 r 

   

Punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. Nr 10, (parter).

CZYNNY
   
PONIEDZIAŁEK 900 - 1300
WTOREK 900 - 1300
ŚRODA 1300 - 1700
CZWARTEK 900 - 1300
PIĄTEK   900 - 1300
          
    
DYŻURY PEŁNIĄ:
PONIEDZIAŁEK –ŚRODA – ADWOKAT
CZWARTEK – PIĄTEK – RADCA PRAWNY
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PUNKTY  MOBILNE  - DYŻURY PEŁNI RADCA PRAWNY
   
PONIEDZIAŁEK 900 – 1300
18–500 KOLNO, UL. SIENKIEWICZA 5 (BUDYNEK GOPS)
    
WTOREK 900 – 1300
18-525 TUROŚL, UL. JANA PAWŁA II 49 (BUDYNEK URZĘDU GMINY)
   
ŚRODA 900 – 1300
18-520 STAWISKI, UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15 (URZĄD MIEJSKI)
   
CZWARTEK 900 – 1300
18-516 MAŁY PŁOCK, UL. T. CIBOROWSKIEGO 38 (BUDYNEK GOK)
   
PIĄTEK 900 – 1300
18-507 GRABOWO, UL. SZKOLNA 1 (BUDYNEK GOK)
      
 
  

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) osobom,   którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 3) osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

4) osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

6) osobom. które ukończyły 65 lat- - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

8) osobom, które są w ciąży

Oświadczenia są udostępnione  przez osoby udzielające pomocy prawnej  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-01-13