OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Starostwo Powiatowe

w Kolnie

18-500 Kolno, 11-go Listopada 1

 BŚ.6164.3.1.2018                                                           

Kolno, 2018-02-07

OBWIESZCZENIE

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

          Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Kolnie informuje, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Mały Płock.

         Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Starosta Kolneński w dniu 15 stycznia 2018 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. aktualizacji dokumentacji urządzeniowej lasów. Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. nr NZ.0523.4.2018, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz pismem z dnia 06 lutego 2018 r. nr WPN.611.3.2018.MA, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku – uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Mały Płock.

         Aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Mały Płock ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego tych lasów oraz wyznaczenie zadań do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja ustaleń, zawartych w przedmiotowej dokumentacji urządzeniowej nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, w tym zdrowia ludzi, natomiast poprawi stan lasów prywatnych na terenie Gminy Mały Płock.

Z up. Starosty

mgr inż. Katarzyna Obrycka

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Obrycka katarzyna

Data wytworzenia: 2018-02-07

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2018-02-07