Wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – obręb Poryte:

Starostwo Powiatowe

w Kolnie

18-500 Kolno, 11-go Listopada 1

Kolno, 2017-11-03

BŚ.6341.29.2017                                                                                                                 

Komunikat

Starostwo Powiatowe w Kolnie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), wszczęło w dniu 02 listopada 2017 r. postępowanie administracyjne na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • rozbiórkę mostu na rzece Mogilna, budowę przepustu na rz. Mogilna, budowę tymczasowych przepustów pod drogą objazdową,
  • szczególne korzystanie z wód i budowę urządzenia wodnego (wylot kolektora) w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do rowu drogowego,
  • budowę rowów przydrożnych i budowę przepustów pod zjazdami,

wraz ze zgłoszeniem przejścia kanałem technologicznym pod rzeką Mogilna.

 

W terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 203, przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno.

 

Jednocześnie informuje się, że organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie jest Starosta Kolneński z siedzibą jak wyżej.

 

Z up. Starosty

mgr inż. Katarzyna Obrycka

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-11-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-11-03