Wniosek WZMiUW w Białystoku, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wody na rzece Turośl

Starostwo Powiatowe w Kolnie

18-500 Kolno,

ul. 11-go Listopada 1

Kolno, 2017-10-03

BŚ.6341.27.2017                                                                                                                 

 

Obwieszczenie

Starostwo Powiatowe w Kolnie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.  zm.), art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) oraz art. 127 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),  w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białystoku, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

A.   piętrzenia wody w oparciu o istniejące budowle piętrzące:

1.    jaz w km 0+936 rzeki Turośl – obręb Trzcińskie, gm. Turośl,

2.    jaz w km 2+672 rzeki Turośl – obręb Turośl, gm. Turośl,

3.    jaz w km 5+954 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,

4.    jaz w km 8+031 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,

5.    jaz w km 9+784 rzeki Turośl – obręb Nowa Ruda, gm. Turośl,

6.    stopień z piętrzeniem w km 10+720 rzeki Turośl – obręb Leman, gm. Turośl,

B.    retencjonowania wody w korycie rzeki Turośl powyżej wymienionych budowli piętrzących oraz zbiorniku wodnym (obręb Trzcińskie) zlokalizowanym w zasięgu oddziaływania jazu w km 2+672 rzeki Turośl,

C.   pobór wód powierzchniowych do nawodnień użytków rolnych oraz na potrzeby zbiornika wodnego "Turośl", w oparciu o istniejące na rzece Turośl budowle piętrzące:

1.    jaz zlokalizowany w km 2+672 rzeki Turośl - obręb Turośl (w tym dla potrzeb zbiornika wodnego o pow. 1,0 ha),

2.    jaz zlokalizowany w km 9+784 rzeki Turośl - obręb Nowa Ruda.

 W terminie do dnia 27 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. nr 203, można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

 

Po tym terminie wniosek zostanie rozpatrzony przez tutejszy organ w oparciu o posiadaną dokumentację w sprawie.

 

Z up. Starosty

mgr inż. Katarzyna Obrycka

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sokołowski Krzysztof

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-10-03