Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Mały Płock

 BŚ.6164.3.2.2018                                                                           

Kolno, 2018-02-12

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Kolnie

zaprasza do składania ofert realizacji usługi

 

OKREŚLENIE WARTOŚCI  ZAPYTANIA:

Zamówienie  nie przekracza w złotych równowartości 30 000 euro i jest prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Kolneńskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

 I. Zamawiający:

Powiat Kolneński, 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie (adres j. w.)

 II. Przedmiot zamówienia:

Starostwo Powiatowe w Kolnie zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej za wykonanie następującej usługi: sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Mały Płock (w 27 obrębach) - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ofertowymi (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).   

III. Terminy realizacji:

Termin realizacji zamówienia wraz z uzyskaniem opinii właściwych terytorialnie nadleśniczych - do dnia 25 października 2018 roku.

IV. Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie będzie płatne w całości - po zrealizowaniu przedmiotu umowy, zgodnie z zawartą umową (projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania).

V. Obowiązki wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do określenia jednej ceny (brutto) za cały opisany powyżej przedmiot zamówienia. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub ręcznie - czytelnie na  załączonym formularzu OFERTA –załącznik nr 2 do zapytania. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę (brutto) oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne  lub opisane pieczątkami imiennymi.     

VI. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:

  1. wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 2 do zapytania,
  2. zaparafowany na każdej stronie projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania,
  3. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zapytaniem,
  4. wykaz prac wykonanych w przedmiotowym zakresie w ostatnich 3 latach.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 12.00  w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11- go Listopada 1, 18-500 Kolno /parter, pok. 103/  lub przesłać faksem albo drogą elektroniczną na adres podany w pkt. VIII.

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – Pani Katarzyna Obrycka:  tel. 86 278 48 84, fax 86 278 20 92, email: wydzial.budownictwa@powiatkolno.home.pl

Wicestarosta

mgr Robert Wacław Nadara

Załączniki:

  1. Szczegółowe wymagania ofertowe
  2. Formularz OFERTA
  3. Projekt umowy

treść zapytania oferowego, szczegółowe wymagania ofertowe do zapytania ofertowego, formularz oferty, formularz umowy --> format pdf link

formularz oferty - format Microsoft Word link

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Obrycka

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2018-02-12