Zapytanie ofertowe całodzienne wyżywienie w 2018 r.

Bursa Szkolna w Kolnie                                                                   Kolno, dn. 14 listopada 2017 r.

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

 

Zapytanie ofertowe

 

Bursa Szkolna w Kolnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie w 2018 r.
  • Całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej. Planowana ilość posiłków dziennie od 3 do 36, przez 141 dni całodziennego wyżywienia (cztery posiłki dziennie) w 2018 r.

2)  W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje „System HACCP” regulowany: Ustawa bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności.

3) Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na cztery posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad (I danie i II danie), kolacja

4) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia od 3 do 36 posiłków (śniadań, II śniadań, obiadów i kolacji) do stołówki Zamawiającego, która znajduje się w Bursie Szkolnej w Kolnie,18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1, woj. podlaskie.

Wykonawca zapewni  dostarczenie posiłków  w wyznaczonych godzinach tj. :

- obiad – godz. 13:45 –14:00- stołówka Zamawiającego,

- kolacja, śniadania – godz. 17:45- 18:00- stołówka Zamawiającego.

Wykonawca zapewni posiłki przez 141 dni żywieniowych ( harmonogram dostarczania posiłków do Bursy Szkolnej w Kolnie stanowi załącznik do umowy):

  • poniedziałek – (obiad, kolacja),
  • wtorek-środa-czwartek - (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja),
  • piątek - (śniadanie, II śniadanie).

Usługa nie będzie świadczona w czasie: dni wolnych od zajęć, ferii zimowych oraz w czasie wakacji.

5)  Posiłki muszą być urozmaicone, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, dużą ilość warzyw i owoców, należy uwzględnić w możliwie szerokim asortymencie produkty sezonowe-dotyczy to głównie warzyw. Wykonawca musi gwarantować przygotowanie różnego rodzaju diet zgodnie z zaleceniem lekarza lub dietetyka. Posiłki powinny spełniać wymagania: Zasad Racjonalnego Żywienia, Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zasad HACCP, Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Posiłki muszą spełniać zalecane normy żywności i żywienia dla młodzieży w przedziale wiekowym od 14 do 20 lat. Koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie w pełnej dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejszy niż 10,00 zł brutto, ale nie przekroczyć 17,00 zł brutto.

6)  Przygotowanie posiłków, od 3  do 36 wychowanków. Liczba wychowanków uzależniona może być od dziennych stanów osobowych wychowanków, oraz z uwzględnieniem możliwości zaistnienia niższych stanów osobowych spowodowane wyjazdami młodzieży (np. choroba, wycieczka, zwolnienie z przyczyn okolicznościowych). Zmiana ilości zamawianych posiłków będzie przekazywana pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy przez Zamawiającego,  minimum 1 dzień wcześniej do godz. 15.00.

7)  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt jadłospisu dekadowy (na piśmie) , jadłospis jest przedstawiany do wglądu na trzy dni przed końcem trwającej dekady, jednak w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi w jadłospisie, Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do tych uwag i naniesienia właściwych zmian.

8)  Wykonawca dostarcza zamówiony towar własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP. Dysponenci i kierowcy muszą posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.

9) Dostarczane posiłki muszą posiadać  odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury może odbywać się przez pracownika Zamawiającego  w momencie dostarczenia posiłków-gorące zupy minimum 75° C, gorące II danie minimum 65° C, gorące napoje minimum 80 C, sałatki, pasty, sery i surówki maksimum 12° C. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zupy w ilości 400 ml na osobę plus 20 % porcji zupy dodatkowo w celu wydania ewentualnej dokładki.

10) Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną .

11) Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach w swojej siedzibie przez okres 72 godz. od upływu dostarczenia.

12) Zamawiający zajmuje się myciem i dezynfekcją całości kompletu naczyń, pojemników i termosów; zabezpiecza i utylizuje resztki pokarmowe. Brudne termosy nie mogą zostać w placówce.

13) Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą mandaty lub kary odpowiada Wykonawca.

14) Na Zamawiającym spoczywa obowiązek dostosowania pomieszczeń do wydawania posiłków i przestrzegania wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

15) Rozliczenie za realizacje zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie faktycznej  liczby dostarczonych posiłków.

16) Przygotowanie i dowiezienie posiłków odbywać się będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w związku z tym przy kalkulacji kosztów należy brać pod uwagę koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie, transport.

17) Zamawiający informuje, że „Cena oferty – BRUTTO” podana na druku „Formularz ofertowy” –  służy do wyboru oferty najkorzystniejszej i cena jest niezmienna przez okres trwania umowy.

 Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia do uzyskania w Bursie  Szkolnej w Kolnie. 

2.Warunki wymagane od Wykonawców:  cena oferty oraz dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, ofertę można składać na całość zamówienia.

3.Termin realizacji zamówienia :  od 2 stycznia 2018 r.  do 22 grudnia 2018 r..

4.Kryteria oceny ofert :

a)najniższa cena – 100%.

b)inne – nie dotyczy.

5.Osoba  z Bursy Szkolnej w Kolnie uprawniona do kontaktu :

Pan  Bogdan Bazydło – Dyrektor

tel./fax 86 278 21 22  

e - mail sekretariat@bursakolno.pl

6.Termin składania ofert: do 2 grudnia 2017 r.  do godz. 15.00.

7.Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie w 2018 r..  

 Nie otwierać przed 2 grudnia 2017 r. godz. 15.10”,  

na adres:   

Bursa Szkolna w Kolnie

18-500 Kolno

ul. 11 Listopada 1

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, pokoju wychowawców nr 10, III piętro.

8.Załączniki:

  1. wzór oferty wykonawcy,

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Bursy Szkolnej w Kolnie do zawarcia umowy.

                                                                         Dyrektor Bursy Szkolnej w Kolnie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Bursa Szkolna w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-11-15

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-11-15

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-11-15