Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


        

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 1200, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 listopada 1, odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie - przedstawionego przez zarząd powiatu, raportu o stanie powiatu kolneńskiego za 2019 rok, w tym :
 • przedstawienie raportu,
 • debata nad raportem,
 • podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla zarządu powiatu kolneńskiego.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu kolneńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., w tym:
 • wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za 2019 r.,
 • przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu powiatu za 2019 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r., w tym:
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za 2019 r., oraz wniosku tej Komisji w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tego tytułu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 1. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu:
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koźle;
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego  w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje (…);
 • w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie;
 • w sprawie przyznania dotacji w 2020 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego;
 • w sprawie  oceny  sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 1. Przedstawienie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2019 r. wg Uchwały Nr 46/221/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. Zarządu Powiatu Kolneńskiego.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski  

 

 Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Andrzej Stanisławski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Modyfikujący: Andrzej Stanisławski

  Data modyfikacji: 2020-06-22

  Opublikował: Andrzej Stanisławski

  Data publikacji: 2016-10-21