Projekty Uchwał Rady Powiatu

 Projekty uchwał przewidziane do podjęcia na V sesji Rady Powiatu Kolneńskiego VI kadencji w dniu 26 marca 2019 r.


Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 r., (wg uchwały Nr11/52/19 Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2019 r.)

Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez zarząd powiatu:
1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.;
2) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od gminy Stawiski darowizny nieruchomości;
3) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku szpitalnym w drodze bezprzetargowej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy pożyczki zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Kolnie;
5) w sprawie zmiany Statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie;
6) w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;
8) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2019 r;
9) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
10) w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-30

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-10-21