Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI


                       

        Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie, przy ul. 11 listopada 1, odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Kolneńskiego (VI kadencji) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy zarządu powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie informacji złożonych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym przez:

1) Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie – o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2019,
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019,
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolneńskiego za rok 2019,
4) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie – o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego w 2019 r.

7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2020 r., według projektu ustalonego przez zarząd powiatu, w tym:

1) przedstawienie projektu budżetu powiatu przez Przewodniczącego Zarządu,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu,
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.

8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025, wg projektu ustalonego przez zarząd powiatu, w tym:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:

1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2019 – 2023;
3) w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego;
5) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;
6) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020;
7) w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020;
8) w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu inwestycyjnego polegającego na poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Przychodni przy ul. Milewskiego 36 w Kolnie;
9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w 2019 r.
13. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020, z podjęciem uchwały w tej sprawie wg przedłożonego projektu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski 

 

 Projekty uchwał przewidziane do uchwalenia na sesji- kliknij

  Metryka strony

  Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

  Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

  Data wytworzenia: 2016-05-19

  Wprowadzający: Tomasz Sadowski

  Data wprowadzenia: 2005-02-22

  Modyfikujący: Tomasz Sadowski

  Data modyfikacji: 2019-12-24

  Opublikował: Tomasz Sadowski

  Data publikacji: 2016-10-21