Uchwała Nr XXXIII/161/09

 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 16 grudnia 2009r.

 

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2009r.

          Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806) oraz art. 165,184 i 191  ust.1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82  poz. 560, Nr 88  poz. 587 i Nr 115, poz.791, Nr 140  poz. 984 i z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, i z 2009r Nr 19 poz. 100 i z 2008r Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 72  poz. 619, Nr 79  poz. 666, Nr 62  poz. 504 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 

§ 1

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:   131 930 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę:   62 000 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:   101 930 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę:   32 000 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi:     31 947 921 zł

                                     plan wydatków wynosi:     36 292 921 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-12-21