Uchwała Nr XXXIV/174/09
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2009r

 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2010.


         Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984 z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370,i z 2008r Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72  poz. 619, Nr 79  poz. 666, Nr 62  poz. 504)
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości:             22 844 326 zł
                w tym: dochody bieżące                   22 844 326 zł

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości:          24 644 326 zł
                       w tym:   wydatki bieżące           21 828 326 zł
                               wydatki majątkowe             2 816 000 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2010 roku
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
    z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na
   2010r.w wysokości:                                           33 800 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości:                            1 800 000 zł
   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie:    1 800 000 zł

§ 4

1. Ustala się plan na 2010 rok przychodów budżetu w wysokości:  2 520 045 zł
   i plan  rozchodów budżetu  na 2010 rok w wysokości:                  720 045 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2008 i 2009 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości: 720 045 zł

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwę:
 - ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości:                                200 000 zł
 - celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 33 200 zł

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości: 678 000 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: 93 100 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
                                                    Przychody – 45 200 zł
                                                      Wydatki   - 60 000 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
                                                  Przychody – 250 000 zł
                                                    Wydatki   - 298 000 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

1. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
    - zgodnie z załącznikiem Nr 10
2. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2010 rok
    - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na
  -  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:  1 800 000 zł
  -  spłatę kredytów długoterminowych w kwocie:                   720 045 zł

§ 10

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: 265 178 zł

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości: 3 000 000 zł
2) zaciągania zobowiązań:
    a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 4
    b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania  powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę: 3 000 000 zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu łącznie ze zmianami planu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady     
Józef Stanisław Szymanowski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-01-06

Data modyfikacji: 2010-01-06

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-01-06