Uchwała Nr I/3/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2010r.


    Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.”
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”do uchwały Nr XLI/212/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-12-02