UCHWAŁA NR XIX/112/12

RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 6 listopada 2012 r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

        Na podstawie art. 12 pkt. 4 i pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142i 146), oraz na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ustawy ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) w związkuz art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010r.Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 poz.1241) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 2012-2021 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 -zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc §1 ,§ 2 i § 3 do uchwały Nr XV/88/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-11-12

Data modyfikacji: 2012-11-12

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-11-12