UCHWAŁA NR XXII/138/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody powiatu w wysokosci: 27 576 366 zł
           a) dochody bieżące 26 915 266 zł
           b) dochody majątkowe 661 100 zł
                - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 26 502 666 zł
          a) wydatki bieżące 25 178 166 zł
          b) wydatki majątkowe 1 324 500 zł
              - zgodnie z załacznikiem Nr 2
2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku
              - zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2013r.
              - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 1 073 700 zł
1) z przeznaczeniem na planowaną splatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości: 1 073 700 zł

§ 4. 1. Ustala się plan na 2013 rok przychodów budżetu w wysokości: 805 700 zł z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.,, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego". W związku z tym z planu dochodów kwotę 805 700 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.
2. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2013 rok w wysokości: 1 879 400 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę:
- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 98 000 zł
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 52 000 zł

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości: 703 400 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: 120 900 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. 1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 rok
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na ;
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł

§ 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budzetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: 106 070 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł i wydatki w kwocie 398 860 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budzetu w kwocie: 1 000 000 zł
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niebędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwstycyjnych, polegajacych na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu łącznie ze zmianami planu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-02-18

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-02-18