UCHWAŁA NR XXVIII/176/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013r.

            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr142poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,Nr153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr28 poz.146, Nr106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr217 poz.1281)w związku z art. 211 i 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr238poz. 1578,Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291,poz.1707, Nr240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje sie zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
       1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 510 479 zł

§ 2. Dokonuje sie zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
      1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52 487 zł
      2) Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 80 380 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
            1) Dochody - 28 425 995 zł, w tym:
                  a) dochody bieżące 27 248 233 zł
                  b) dochody majątkowe 1 177 762 zł
            2) Wydatki - 26 870 184 zł, w tym:
                  a) wydatki bieżące 25 477 517 zł
                  b) wydatki majątkowe 1 392 667 zł
      2. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 323 589 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego". W związku z tym z planu dochodów kwotę 323 589 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.
       3. Ustala się plan rozchodów budżetu w wysokości 1 879 400 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
       4. Traci moc załącznik Nr 5 ,,Rozchody i przychody w 2013r." do uchwały Nr XXII/138/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 stycznia 2013r.

§ 5. 1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
       2. Traci moc załącznik Nr 3 ,,Zadania inwestycyjne w 2013r." do uchwałyNr XXV/161/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 maja 2013r.

§ 6. 1. Przyjmuje się ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
       2. Traci moc załącznik Nr 3 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." do uchwały Nr XXV/161/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 maja 2013r.

§ 7. 1 Przyjmuje się ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
       2. Traci moc załącznik Nr 4 ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2013r." do uchwały Nr XXVI/173/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 czerwca 2013r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-10-29

Data modyfikacji: 2013-10-29

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-10-29