UCHWAŁA NR XXVIII/177/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognazy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

        Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146),oraz na podstawie art.230 ust. 6 i 7 w związku z art. 226,227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146 Nr 123 poz. 835,Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) oraz w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241)

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 2013-2021
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Traci moc załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

§ 2. 1. Uchwalć wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021
- zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

§ 3. 1. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-10-29

Data modyfikacji: 2013-10-29

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-10-29