UCHWAŁA NR XXX/198/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 2595 i poz. 645) w związku z art. 211 i 212, 214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238poz.1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291,poz.1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67 740 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 616 590 zł
 
§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 548 850 zł
 
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 27 816 154 zł, w tym:
a) dochody bieżące 26 964 902 zł
b) dochody majątkowe 851 252 zł
2) Wydatki - 26 260 343zł, w tym:
a) wydatki bieżące 24 950 534 zł
b) wydatki majątkowe 1 309 809 zł
 
§ 5. 1 Przyjmuje się ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." do uchwały Nr XXIX/186/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 grudnia 2013r.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-01-08

Data modyfikacji: 2014-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-01-08