UCHWAŁA NR XXVI/173/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281)w związku z art. 211 i 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr240, poz. 1429),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje sie zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 53 892 zł

§ 2. Dokonuje sie zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 892 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załączkiem Nr 3 do uchwały

§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
           1) Dochody - 27 904 486 zł, w tym:
                    a) dochody bieżące 27 184 716 zł
                    b) dochody majątkowe 719 770 zł
          2) Wydatki - 26 830 786 zł, w tym:
                    a) wydatki bieżące 25 438 119 zł
                    b) wydatki majątkowe 1 392 667 zł

§ 5. 1. Przyjmuje się ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2012r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2013r." do uchwały Nr XXII/138/13 RadyPowiatu Kolneńskiego z dnia 29 stycznia 2013r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-06-25