UCHWAŁA NR XXXIII/223/14
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 
        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.595, zm. poz. 645 - tekst jednolity) w związku z art. 211 i 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 211 670 zł
 
§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 211 670 zł
 
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 28 364 618 zł, w tym:
a) dochody bieżące 26 764 239 zł
b) dochody majątkowe 1 600 379 zł
2) Wydatki - 27 383 238 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 25 174 034 zł
b) wydatki majątkowe 2 209 204zł
 
§ 5. 1. Przyjmuje się ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci Unii Europejskiej na 2014r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci Unii Europejskiej na 2014r." do uchwały Nr XXXII/211/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 kwietnia 2014r.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-07-14