UCHWAŁA NR XXXIV/229/14
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 
       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.595, zm. poz. 645 - tekst jednolity) w związku z art. 211 i 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 156 780 zł
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 277 380 zł
2) Zmniejsza sie plan wydatków budzetowych o kwotę 120 600 zł
 
§ 3.
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4.
 
1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 28 538 024 zł, w tym:
a) dochody bieżące 26 937 645 zł
b) dochody majątkowe 1 600 379 zł
2) Wydatki - 27 556 644 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 25 235 840 zł
b) wydatki majątkowe 2 320 804 zł
 
§ 5.
 
1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2014 r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,,Zadania inwestycyjne w 2014 r." do uchwały Nr XXXII /211/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 kwietnia 2014r.
 
§ 6.
 
1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2014 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budzetu powiatu na 2014 r." do uchwały Nr XXXII/211/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Data modyfikacji: 2014-09-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-09-02