UCHWAŁA NR XXXV/237/14
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 24 października 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014r.
 
       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 - tekst jednolity) w związku z art. 211, 212,214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm) Rada Powiatu uchwala , co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 778 824 zł
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 433 085 zł
2) Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 1 211 909 zł
 
§ 3.
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 4.
 
1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 27 825 351 zł, w tym:
a) dochody bieżące 27 003 326 zł
b) dochody majątkowe 825 025 zł
2) Wydatki - 26 843 971 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 25 404 591 zł
b) wydatki majątkowe 1 439 380 zł
 
§ 5.
 
Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2014r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 3 ,,Zadania inwestycyjne w 2014r.'' do uchwały Nr XXXIV/229/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 sierpnia 2014r.
 
§ 6.
 
1. Przyjmuje się ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2014r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,,"Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2014r. do uchwały Nr XXXIV/229/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 sierpnia 2014r.
 
§ 7.
 
1. Przyjmuje się ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2014r.'' - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2014r.„ do uchwały Nr XXXIII/223/14 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 czerwca 2014r.
 
§ 8.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski

 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-10-31