Uchwała Nr IV/17/15
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 stycznia 2015r.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.
 
       Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. .U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2013r poz. 595 zm. poz. 645 – tekst jednolity), postanawia:
 
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 2015-2021
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2021
- zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały
 
§ 3. 1 Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy. 
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2015r.
 
§ 7.Traci moc uchwała Nr XXX/201/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia  30 grudnia  2013r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
 Kolneńskiego na lata 2014 – 2021 ze  zmianami.
 
Przewodniczący Rady  
inż. Andrzej Mieczkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Data modyfikacji: 2015-02-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-02-02