UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2015 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2015
 
        Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,d'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) i art. 211,2012,2014,2015,2017,222,235,236,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje: Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 26 697 863 zł w tym: dochody bieżące: 26 149 118 zł dochody majątkowe: 548 745 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 25 562 351 zł w tym: wydatki bieżące: 24 217 561 zł wydatki majątkowe: 1 344 790 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zadania inwestycyjne w 2015 roku
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2015r.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości: 1 135 512 zł
1) z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokosci: 1 135 512 zł
 
§ 4. 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 191 900 zł oraz plan rozchodów budżetu w wysokości: 1 327 412 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę:
- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 100 000 zł
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 50 000 zł
 
§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015r.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
§ 7. 1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2015 rok
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
 
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł
 
§ 9. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie: 98 500 zł
 
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 270 000 zł i wydatki w kwocie 363 480 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
 
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinasowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków z włączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Lokowania wolnych srodków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady  
inż. Andrzej Mieczkowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Data modyfikacji: 2015-02-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-02-02