Uchwała Nr XII/67/11
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.


    Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835,Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 238 968 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 96 500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 142 468 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 546 023 zł
                                                                       bieżące: 24 955 884 zł
                                                                   majątkowe: 3 590 139 zł

                                             plan wydatków wynosi: 32 106 023 zł
                                                                       bieżące: 24 207 784 zł
                                                                   majątkowe: 7 898 239 zł

§ 4

1.Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2011r.”
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,, Zadania inwestycyjne w 2011r.” do uchwały Nr IX/51/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

§ 5

1. Przyjmuje się ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2011r.”
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2011r ” do uchwały Nr IX/51/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

§ 6

1. Przyjmuje się ,,Dotacje celowe podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w 2011r.”
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 6 ,, Dotacje podmiotowe w 2011r.” do uchwały Nr IV/17/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Data modyfikacji: 2012-01-10

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-01-10