Uchwała Nr IV/17/11
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2011.


       Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146)
   
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 24 280 204 zł
   w tym: dochody bieżące                      24 080 204 zł
                     
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 27 220 204 zł
    w tym: wydatki bieżące                     23 005 574 zł
              wydatki majątkowe                   4 214 630 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2011 roku
   - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2011r.w wysokości:  117 300 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 4                   

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości:                      2 940 000 zł
   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie: 2 940 000 zł

§ 4

1. Ustala się plan na 2011 rok przychodów budżetu w wysokości: 3 912 000 zł
   i plan  rozchodów budżetu  na 2011 rok w wysokości:                972 000 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2008, 2009 i 2010r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości: 972 000 zł   

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwę:
   - ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości:                             200 000 zł
   - celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 36 600 zł

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości: 743 160 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  328 100 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2011 rok
   - zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 4 000 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:  2 940 000 zł
3. spłatę kredytów długoterminowych w kwocie:                   972 000 zł
4. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
   w ramach WPF w kwocie:                                           3 000 000 zł
                           
§ 9

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie:  347 800 zł

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 240 000 zł i wydatki w kwocie 555 500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 82 000 zł i wydatki w kwocie 82 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§11

   Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 4 000 000 zł
   b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:   2 940 000 zł
   c. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  w kwocie:          972 000 zł
   d. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie: 3 000 000 zł
2. Zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości w kwocie:    4 500 000 zł
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu łącznie ze zmianami planu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-02-01

Data modyfikacji: 2011-02-02

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-02-01