Budownictwo

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do odwołania od decyzji

  

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. : Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.).
Niezbędne dokumenty
W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest złożenie:
- pisemnego wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę (wg wzoru zamieszczonego poniżej) wraz z wymaganymi  załącznikami, określonymi we wniosku,
- oświadczenia, pod  rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg wzoru określonego poniżej),
- 4 egzemplarzy  projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi  przepisami  szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym  mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 - dowodu  uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, pok. 103.
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
- opłata skarbowa od  pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m˛  powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów  z drogi – 2143 zł,
7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł,
8. innych budowli – 155 zł,
9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
10. opłata skarbowa od  pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
11. opłata skarbowa od  przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł,
12. opłata skarbowa od  zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł,
13. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłaty skarbowe  należy wnosić na rachunek organu podatkowego, tj Urzędu Miasta Kolno, zaś dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Druki (Dz. U. 2016 poz. 1493):

1. Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę.

2. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oświadczenia.

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   

Zaświadczenia do celów dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817).
Niezbędne dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:
- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
- nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,
- adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem,
- datę i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
- oświadczenie, z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, pok. 103
Opłaty:
Zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz.1332 ze zm.).
Niezbędne dokumenty
Do zgłoszenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej) należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Część opisowo-graficzną określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
3. Pozwolenia, opinie i uzgodnienia, wymagane odrębnymi przepisami.

Miejsce złożenia wniosku
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. 103
Opłata skarbowa - nie podlega

Druki:

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2. Zgłoszenie budowy ogrodzenia

3. Zgłoszenie robót budowlanych.

4. Zgłoszenie budowy obiektu.

5. Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni.

6. Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu.

Szerszych informacji w sprawach z zakresu budownictwa udzielają pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, pokój 201, 202 i 204 (I piętro), tel: 86 278 48 83, 86 278 34 97, 86 278 48 84.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-01-06

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-01-06