Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
Podstawa prawna:
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

Niezbędne dokumenty
W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest:
- złożenie pisemnego wniosku w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przedłożenie w/w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego),
- złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,
- w odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska – należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
- decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.).

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. 212

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
- opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
5. budowli związanych z produkcją rolniczą – 112 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł,
8. innych budowli – 155 zł,
9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł,
- opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Druki:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

3. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zaświadczenia do celów dodatku mieszkaniowego
Podstawa prawna:
Art. 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

Niezbędne dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,
adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem,
datę i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
Zaświadczenie z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć w Starostwie, pok. 202/ pok. 212

Opłaty:
Zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

Niezbędne dokumenty
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Część opisowo-graficzną określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
3. Pozwolenia, opinie i uzgodnienia, wymagane odrębnymi przepisami.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. 212

Opłata skarbowa - nie podlega

Druki:

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2. Zgłoszenie budowy ogrodzenia.

3. Zgłoszenie robót budowlanych.

4. Zgłoszenie budowy.

5. Zgłoszenie wybudowania przydomowej oczyszczalni.

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek organu podatkowego, tj Urzędu Miasta Kolno lub można opłacać gotówką w kasie tego urzędu, zaś dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Szerszych informacji w sprawach z zakresu budownictwa udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, pokój 202 i 204 (I piętro), tel: 086 - 278 4883  i tel:  086 - 278 4884

 

Data wprowadzenia do BIP: 2004-01-06
Data publikacji: 2004-01-06
Data modyfikacji: 2015-08-20
Drukuj