Budownictwo

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. : Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.).
Niezbędne dokumenty
W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest złożenie:
- pisemnego wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę (wg wzoru zamieszczonego poniżej) wraz z wymaganymi  załącznikami, określonymi we wniosku,
- oświadczenia, pod  rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg wzoru określonego poniżej),
- 4 egzemplarzy  projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi  przepisami  szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym  mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 - dowodu  uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, pok. 212.
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
- opłata skarbowa od  pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m˛  powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów  z drogi – 2143 zł,
7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł,
8. innych budowli – 155 zł,
9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
10. opłata skarbowa od  pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
11. opłata skarbowa od  przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł,
12. opłata skarbowa od  zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł,
13. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłaty skarbowe  należy wnosić na rachunek organu podatkowego, tj Urzędu Miasta Kolno, zaś dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Druki (Dz. U. 2016 poz. 1493):

1. Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę.

2. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oświadczenia.

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   

Zaświadczenia do celów dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817).
Niezbędne dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:
- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
- nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,
- adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem,
- datę i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
- oświadczenie, z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, pok. 212
Opłaty:
Zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zm.).
Niezbędne dokumenty
Do zgłoszenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej) należy dołączyć:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Część opisowo-graficzną określającą rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia
3. Pozwolenia, opinie i uzgodnienia, wymagane odrębnymi przepisami.

Miejsce złożenia wniosku
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa, pok. 212
Opłata skarbowa - nie podlega

Druki:

1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2. Zgłoszenie budowy ogrodzenia.

3. Zgłoszenie robót budowlanych.

4. Zgłoszenie budowy.

5. Zgłoszenie wybudowania przydomowej oczyszczalni.

Szerszych informacji w sprawach z zakresu budownictwa udzielają pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, pokój 201, 202 i 204 (I piętro), tel: 86 278 48 83, 86 278 34 97, 86 278 48 84.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-01-06

Data modyfikacji: 2017-02-02

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-01-06