Ochrona Środowiska

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Rejestracja roślin i zwierząt egzotycznych
Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U  Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
Wniosek
rejestracyjny powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego zwierzę, lub prowadzącego uprawę roślin,
 • adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli, uprawy,
 • liczbę zwierząt w hodowli, nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim,
 • opis oznakowania (jeśli istnieje) cel posiadania lub przetrzymywania,
 • numer i datę wydania zezwolenia na przywóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie,
 • numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarza potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.
 • do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata skarbowa - 26 zł 
W przypadku śmierci zwierzęcia, obumarcia rośliny (ewentualnie pozbycia się) w terminie 14 dni należy wykreślić okaz z rejestru.

Wydawanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (J.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 66,poz. 750 z późn. zm.)
Wniosek
powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz zaświadczenie o złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.

Miejsce złożenia wniosku
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata za wydanie karty - 10 zł (płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Kolnie)

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb lub posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
§ 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559) Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres posiadacza sprzętu,
 • dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i długość.
 • do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia wniosku 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata skarbowa - 17 zł

Zgłoszenie instalacji, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881).
W celu dokonania zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza należy przedłożyć wniosek właściciela instalacji, zawierający informacje wymienione w art. 152 ust.2 cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska.
Miejsce złożenia wniosku 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata skarbowa - 120 zł.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186 poz. 1249).
Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ pobiera opłatę w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415). Wykaz danych o środowisku jest dostępny również na stronie internetowej powiatu: www.powiatkolno.home.pl w Biuletynie Informacji Publicznej -> Informacje o środowisku.

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

 • na szczególne korzystanie z wód / m. innymi : pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych oraz podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych/, art. 122 ust.1 pkt.1 w związku z art. 37 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. )
 • na regulację wód nieżeglownych, wykonywanie urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków
  art. 122 ust.1 pkt. 2 - 4 w związku z art. 9 ust.1 pkt. 19 i ust.2 pkt 1 do 3 ustawy Prawo Wodne

Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanych osób fizycznych i prawnych po przedłożeniu wraz z wnioskiem: operatu wodnoprawnego zgodnego z wymogami art. 132 ustawy Prawo Wodne lub projektu technicznego urządzeń wodnych jeżeli projekt odpowiada wymaganiom operatu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest ona wymagana lub wypis i wyrys z m.p.z.p. jeżeli plan ten został sporządzony, opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Do wniosku  należy dołączyć dowód uiszczenia oplaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata skarbowa
Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego -217 zł.

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złoż na obszarze zamierzonej działalności nie przekraczającej powierzchni 2,00 ha i wydobycia rocznego do 20 000 m3 metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych (podstawa prawna art. 22 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. Nr 163r.  poz. 981 z późn. zm.)
Pozwolenia - koncesji udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego, załączając do wniosku dokumenty określone w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
( t.j.: Dz. U. Nr 163 r.  poz. 981 z późn. zm. ) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce złożenia wniosku 
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 203, tel. 086/ 278 84 85
Opłata skarbowa
Za udzielenie koncesji - 616 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-09

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-01-06

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-01-06