Uchwała Nr 9/32/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

        Na podstawie art. 267 ust. 1  pkt. 1,3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) Zarząd Powiatu Kolneńskiego  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2010 zawierające:
1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów,
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków,
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
3) Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Członkowie Zarządu                           Przewodniczący Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                          Duda Henryk
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Data modyfikacji: 2011-03-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-03-24