Uchwała Nr 26/84/11
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2012r.


    Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.


Członkowie Zarządu                   Przewodniczący  Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                     Duda Henryk
Rybka Jerzy    
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-11-28

Data modyfikacji: 2011-11-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-11-28