Uchwała Nr 78/296/13   
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 listopada 2013r.  
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2014r.
 
 
        Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje: 
 
§ 1
Uchwala się:
 
1. Projekt budżetu powiatu na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2
 
Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
 
Członkowie Zarządu                                              Przewodniczący  Zarządu
Sekściński Adam Wojciech                                                      Duda Henryk                                                    
Rybka Jerzy 
Zacharzewski Wiesław
 
Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr 78/296/13 
Zarządu Powiatu Kolneńskiego 
z dnia 14  listopada 2013r.
w sprawie projektu budżetu 
powiatu na 2014r.
 
 Uchwała Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego 
z dnia
 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2014.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) 
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dochody budżetu powiatu w wysokości:     26 399 020 zł
w tym:   dochody bieżące                          25 161 266 zł
   dochody majątkowe                                 1 237 754 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
 
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości:  25 417 640 zł
w tym:   wydatki bieżące                            23 897 786 zł
   wydatki majątkowe                                   1 519 854 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
2. Zadania inwestycyjne w 2014 roku
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
 
3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2014r.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 3
 
1. Nadwyżkę  budżetu powiatu  w wysokości:  981 380 zł
1) z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych 
      w latach poprzednich w wysokości:          981 380 zł
 
§ 4
 
1. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2014 rok w wysokości:  981 380 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
§ 5
 
1. W budżecie tworzy się rezerwę:
 - ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości:      105 000 zł
 - celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:   45 000 zł
 
§ 6
 
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014r.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
§ 7
 
1. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 7
 
§ 8
 
1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2014 rok
    - zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
§ 9
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:    1 000 000 zł       
 
§ 10
 
Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie:      102 180 zł
 
§ 11
 
1. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł i wydatki w kwocie 364 730 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
 
§12
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:   1 000 000 zł
2. Zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu łącznie ze zmianami planu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§13
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 14
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-11-18

Data modyfikacji: 2013-11-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-11-18