Uchwała Nr  86/315/14 
Zarządu Powiatu Kolneńskiego 
z dnia 12 marca 2014r.  
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
 
        Na podstawie art. 267 ust. 1  pkt. 1 i 3  w związku z art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885) Zarząd Powiatu Kolneńskiego  uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
   
Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 zawierające:
1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
3) Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem: 
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, 
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.
 
§ 2.
 
Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Członkowie Zarządu                                Przewodniczący Zarządu
 
Sekściński Adam Wojciech                                     Duda Henryk
 
Rybka Jerzy
 
Lutrzykowski Jan
 
Zacharzewski Wiesław
 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-03-17

Data modyfikacji: 2014-03-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-03-17