Uchwała Nr  99/361/14   
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 listopada 2014r.   
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015r.
 
 
        Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje: 
 
§ 1 Uchwala się:
 
1. Projekt budżetu powiatu na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2  Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
Członkowie Zarządu                Przewodniczący  Zarządu
 
Sekściński Adam Wojciech                     Duda Henryk
Rybka Jerzy
Lutrzykowski Jan
 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 99/361/14  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego 
z dnia 14  listopada 2014r.
w sprawie projektu budżetu 
powiatu na 2015r.
 
Uchwała Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia
 
 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2015.
 
        Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 zm. poz. 645 – tekst jednolity) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm ) 
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości: 26 697 863 zł
w tym:   dochody bieżące 26 149 118 zł
   dochody majątkowe  548 745 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
 
§ 2 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 25 562 351 zł
w tym:   wydatki bieżące 24 217 561 zł
   wydatki majątkowe  1 344 790 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zadania inwestycyjne w 2015 roku
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
    z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2015r.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
§ 3 1. Nadwyżkę  budżetu powiatu  w wysokości: 1 135 512 zł
1) z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych 
      w latach poprzednich w wysokości: 1 135 512 zł
 
§ 4 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 191 900 zł
    oraz plan rozchodów budżetu w wysokości: 1 327 412 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
§ 5 1. W budżecie tworzy się rezerwę:
 - ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 100 000 zł
 - celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 50 000 zł
 
§  6 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015r.
    - zgodnie z załącznikiem Nr 6
 
§ 7 1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2015 rok
    - zgodnie z załącznikiem Nr 7
 
§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł
       
§ 9 Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Zarząd Powiatu w kwocie: 98 500 zł
 
§ 10.1.Ustala się dochody w kwocie 270 000 zł i wydatki w kwocie 363 480 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
 
§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000 zł
2. Zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków z włączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-11-18

Data modyfikacji: 2014-11-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-11-18