Uchwała Nr 12/43/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 19 marca 2015r. 
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
 
        Na podstawie art. 267 ust. 1  pkt. 1 i 3  w związku z art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885) Zarząd Powiatu Kolneńskiego  uchwala, co następuje: 
 
§ 1.
   
Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 zawierające:
1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
3) Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem: 
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, 
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.
 
§ 2.
 
Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Członkowie Zarządu                                 Przewodniczący Zarządu
 
Robert Wacław Nadara                                   Stanisław Wiszowaty
 
Piotr Dąbkowski
 
Stefan Ksepka
 
Zdzisław Połoński
 
 
 
 
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2014

 

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchome przedstawione w Załączniku nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego 12/43/15 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki statutowych zadań. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

 

Dane dotyczące innych niż własność praw do nieruchomości

Z dniem 30 września 2014 r. weszła w życie warunkowa umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Powiatem Kolneńskim, w imieniu i na rzecz którego działał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie a spółką akcyjną Polski Koncern Naftowy ORLEN, w celu udostępnienia nieruchomości drogowych (działek 595/1 i 595/7 o łącznej pow. 0,0680 ha), położonych w Stawiskach przy ul. Plac Wolności pod modernizację stacji paliw.

Ponadto Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego ponownie zawarł umowy najmu pomieszczeń garażowych, posadowionych na działce nr 1645/2, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 (z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną z siedzibą w Kolnie i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku).

 

Dane o zmianach w stanie mienia w 2014 r.

W 2014 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

a)      W wyniku wygaszenia trwałego zarządu do działka 1931/1 o pow. 0,0486 ha, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3, a następnie jej sprzedaży wartość mienia uległa zmniejszeniu o 291670 zł.

b)      Z mocy prawa nastąpiło nabycie 0,6094 ha gruntów pod drogami powiatowymi o wartości 20248 zł, z czego 0,0178 ha o wartości 2500 zostało przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie.

 

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2014 r. wyniosła 106 843 921,91 zł.

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2014 r. osiągnięto dochód ogółem 767 788,43, zgodny z poniższym zestawieniem:

 

 

 

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2014

 

Lp.

Nazwa jednostki

 DOCHODY [zł]

Ze sprzedaży składników majątkowych

Dzierżawa i najem

Trwały zarząd i użytkowanie

Dochody ogółem

1

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

 

21 118,01

 

21 118,01

2

Starostwo Powiatowe w Kolnie

235 000,00

147 882,60

2 791,53

385 674,13

3.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie

 

251 322,86

 

251 322,86

4.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

 

42 230,92

 

42 230,92

5.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 

39 544,00

 

39 544,00

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

 

4 409,19

 

4 409,19

7.

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

 

5 764,33

 

5 764,33

8.

Bursa Szkolna w Kolnie

 

17 725,00

 

17 725,00

9.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

 

0,00

 

0,00

 

OGÓŁEM

235 000,00

529 996,91

2 791,53

767 788,44

 

 

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2014 r. nie zaszły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego, w tym oszacowanie wartości mienia w celu aktualizacji opłat rocznych w tytułu trwałego zarządu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-03-23