Uchwały ZP 2019r.

    
Uchwała Nr 19/91/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 19/90/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
  
Uchwała Nr 19/89/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych w miejscowości Dębowo na terenie Gminy Śniadowo, powiat Łomżyński
  
Uchwała Nr 19/88/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
   
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2017 udzielonej w rozdziale 80150 dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej w rozdziale 80150 tej szkole w roku 2017 
załącznik do uchwały

w sprawie powierzenia i przeprowadzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach 

w sprawie realizacji projektu pn. „Twoja szansa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami III-obszar G.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego
  
Uchwała Nr 16/80/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/79/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2018 r.
  
Uchwała Nr 16/78/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała NR 16/77/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/76/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/75/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie raportu o stanie Powiatu Kolneńskiego za rok 2018
  
Uchwała Nr 14/74/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 14/73/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
   
Uchwała Nr 14/72/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 14/71/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r.
   
Uchwała Nr 14/70/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie
  
Uchwała Nr 14/69/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
   
Uchwała Nr 13/68/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2018
    
Uchwała Nr 13/67/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2019
   
Uchwała Nr 12/66/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2018 roku.
 
Uchwała Nr 12/65/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/64/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Kolno do kategorii drogi gminnej.
 
Uchwała Nr 12/63/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/62/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Gminy Stawiski darowizny nieruchomości położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski
 
Uchwała Nr 12/61/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Kolneńskiego w działaniach związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
 
Uchwała Nr 12/60/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/59/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
 
Uchwała Nr 11/58/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
      
Uchwała Nr 11/57/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
      
Uchwała Nr 11/56/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/55/19 z dnia18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
      
Uchwała Nr 11/54/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/53/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/52/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 r.
    
Uchwała Nr 10/51/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji tej kwoty
   
Uchwała Nr 10/50/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wsparcia w 2019 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
   
Uchwała Nr 10/49/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 9/48/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie
   
Uchwała Nr 9/47/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do zatrudnienia jednego pracownika na stanowisku „Mobilny Doradca Kariery” w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO w ramach Poddziałania 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
   
Uchwała Nr 9/46/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
   
Uchwała Nr 8/45/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Udział młodziczek i juniorek młodszych UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej o Puchar ZPRP oraz Turniejach Wojewódzkich, Międzyszkolnych i Ogólnopolskich w Piłce Ręcznej w sezonie III-XI 2018 r.” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4.
   
Uchwała Nr 8/44/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w formie mobilnej na terenie powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7.
   
Uchwała Nr 8/43/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
   
Uchwała Nr 7/42/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznych rozliczeń z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2018 udzielonej dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2018
   
Uchwała Nr 7/41/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
   
Uchwała Nr 7/40/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 7/39/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170528B Krusza-Charubin w km 5+500-6+630,73 w miejscowości Charubin, gmina Turośl, województwo podlaskie”
   
Uchwała Nr 7/38/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie
   
Uchwała Nr 6/37/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2018
   
Uchwała Nr 6/36/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
   
Uchwała Nr 6/35/19 z dnia 16 stycznia 219 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 6/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2019 r.
   
Uchwała Nr 6/33/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie centralizacji i przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Powiecie Kolneńskim
   
Uchwała Nr 6/32/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Zeszyty Kolneńskie” nr 12 – almanach społeczno-kulturalny realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Marii Konopnickiej 4.
   
Uchwała Nr 6/31/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach z siedzibą 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 8/3.
   
Uchwała Nr 6/30/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
   
Uchwała Nr 5/29/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6
    
Uchwała Nr 5/28/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/27/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/26/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi
    
Uchwała Nr 5/25/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/24/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi
    
Uchwała Nr 5/23/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/22/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie zwolnienia Grzegorza Chilińskiego ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-01-11