Wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w Kolnie ul. Ks. Janusza

Starostwo Powiatowe w Kolnie
18-500 Kolno,
ul. 11-go Listopada 1
Kolno, 2017-11-06

BŚ.6341.30.2017                                                                                                                 
Komunikat
    Starostwo Powiatowe w Kolnie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), informuje że, wszczęło w dniu 02 listopada 2017 r. postępowanie administracyjne na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: kładki pod ścieżkę rowerową przez rzekę Łabna, przepustu pod koroną drogi wraz z rozbiórka istniejącego przepustu, przepustu pod zjazdem i rowów otwartych, w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 63 Pisz – Kisielnica – Łomża – Siedlce, na odcinku: przejście przez miejscowość Kolno od km 118+905 do km  121+300 na długości 2,395 km. 
    W terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolnie, w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój 203, przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno.
   
    Jednocześnie informuje się, że organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie jest Starosta Kolneński z siedzibą jak wyżej.
Z up. Starosty
mgr inż. Katarzyna Obrycka
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: krzysztof Sokołowski

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2017-11-06