Uchwała Nr XXXIX/206/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 sierpnia 2010r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.


    Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1


1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 163 700 zł
-    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2


1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 339 000 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwtę:    163 700 zł
3.    Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę 60 000 zł
-    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3


1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 27 130 811 zł
                           plan wydatków wynosi: 29 269 811 zł
3.  Deficyt budżetowy w kwocie:                       2 139 000 zł
     zostanie pokryty:
-    kredytem długoterminowym w kwocie: 1 800 000 zł
-    nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie: 339 000 zł

§ 4


1. Przyjmuje się ,,Przychody i rozchody budżetu w 2010r.”
-    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,, Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” do uchwały Nr XXXIV/174/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku.

§ 5


1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne e 2010r.”
-    zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,, Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” do uchwały Nr XXXVIII/193/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku.

§ 6


1. Przyjmuje się ,,Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.”
-     zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,, Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.” do uchwały Nr  XXXVIII/193/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady     

Józef Stanisław Szymanowski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-08-17

Data modyfikacji: 2010-08-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-08-17