Uchwała Nr XVI/94/12
Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 czerwca 2012 r.

        w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r. 

        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 211 i 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje sie zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

        1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 133 660 zł

        2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 207 300 zł

§ 2.  Dokonuje sie zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

        1) Zwiększa się plan wydatków budzetowych o kwotę 926 360 zł

        2) Dokonuje się znian w planie wydatków przeniesień na kwotę 185 700 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załączkiem Nr 3 do uchwały

§ 4. 1.Plan budżetu po zmianach wynosi:

        1) Dochody - 27 747 788 zł, w tym:

                a) dochody bieżące 24 787 688 zł

                b) dochody majątkowe 2 960 100 zł

        2) Wydatki - 28 747 788 zł, w tym:

                a) wydatki bieżące 23 607 398 zł

                b) wydatki majątkowe 5 140 390 zł

§ 5. 1. Przyjmuję się ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2012r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 6 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2012r."do uchwały Nr XV/87/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 maja 2012 roku.

§ 6. 1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2012r."- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załacznik Nr 5 ,,Zadania inwestycyjne w 2012r." do uchwały Nr XV/87/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 maja 2012r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Niesłuchowski 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-08-01

Data modyfikacji: 2012-08-01

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-08-01