Majątek publiczny

MIENIE POWIATU I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Informacja o Mieniu Komunalnym Powiatu Kolneńskiego

        Powiat Kolneński z mocy prawa ( ustawa z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną /Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm/) stał się właścicielem części majątku Skarbu Państwa, niezbędnego do realizacji zadań ustawowych. Prawo własności do powyższego majątku zostało potwierdzone Decyzjami Wojewody Podlaskiego.

        Nieruchomości powiatowe zostały następnie rozdysponowane (przekazane w trwały zarząd) jednostkom organizacyjnym, celem wyposażenia ich w majątek niezbędny do realizacji zadań statutowych. Wyjątek stanowi Szpital Ogólny w Kolnie, posiadający osobowość prawną, któremu zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej nieruchomości przekazano w nieodpłatne użytkowanie.

        Szacunkowa wartość ( wartość księgowa oraz określana na podstawie średnich wartości podobnych nieruchomości) mienia nieruchomego na koniec 2000r wynosiła 45.865 tys zł.

        W latach 2001-2005 w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami zarząd Powiatu Kolneńskiego dokonywał obrotu nieruchomościami.

Najważniejszymi operacjami wpływającymi na stan fizyczny i wartość mienia nieruchomego były:

1. przekazanie gminom Grabowo, Stawiski, Turośl i Mały Płock w drodze darowizn, po zlikwidowanym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej ośrodków zdrowia o łącznej wartości 742 tys. zł,

2. sprzedaż budynku ośrodka zdrowia w Lachowie za kwotę 77 tys. zł,

3. sprzedaż 8 lokali mieszkalnych i pięciu garaży w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kolnie za łączną kwotę 365 tys. zł,

4. sprzedaż działki pod budowę siedziby KRUS w Kolnie za kwotę 63 tys. zł,

5. sprzedaż działek 4 działek budowlanych i jednej zabudowanej, położonych w mieście Stawiski za łączna kwotę 179 tys. zł,

6. sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole położonej w Małym Płocku za kwotę 31 tys. zł,

7. sprzedaż budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w kolnie na rzecz Gminy Kolno za kwotę 160 tys. zł

8. nabycie nieruchomości po byłym żłobku w Kolnie o wartości 480 tys. zł,

9. nabycie zabudowanej działki rekreacyjnej we wsi Kozioł o wartości 39 tys. zł,

10. nabycie gruntów położonych pod drogami powiatowymi o łącznej wartości 50 tys. zł,

11. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Kolnie (budynek po byłym żłobku) za łączną kwotę 238 tys. zł

        Zrealizowana została wspólna inwestycja Miasta Kolno i Powiatu Kolneńskiego - budowa hali sportowej o łącznej wartości 4 251 900 zł ( udział Powiatu Kolneńskiego ˝) - a prawne przekazanie współwłasności ma nastąpiło w listopadzie 2006r.

        Według informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu kolneńskiego wartość mienia nieruchomego ( po poczynionych nakładach) w listopadzie 2006 roku wynosiła 60.386 tys.zł - rozbicie na poszczególne składniki i ich wartość przedstawia załącznik tabelaryczny.

        Na rok 2006 planowane są dochody ze sprzedaży najmu i dzierżawy mienia w wysokości 136 tys. zł oraz wydatki związane z utrzymaniem i gospodarowaniem tym mieniem w wysokości 133 tys. zł

Informacja aktualna na dzień 30 listopada 2006r

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-04-14

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Data modyfikacji: 2021-04-14

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2005-10-14