Uchwała  Nr XXVII/136/09
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego


        Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (j. t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się Program Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego na lata 2009-2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XIV/61/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady       
mgr Józef Stanisław Szymanowski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-04-03

Data modyfikacji: 2009-04-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-04-03