UCHWAŁA NR XXIX/186/13
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013r.
 
        Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr142poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,Nr153poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr28 poz.146, Nr106 poz. 675, z 2009r. Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr217 poz.1281)w związku z art. 211 i 212, 214 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r. Nr157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr238poz. 1578,Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291,poz.1707, Nr240, poz. 1429), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje sie zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 65 288 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19 300 zł
 
§ 2. Dokonuje sie zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:
1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 243 269 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 197 281 zł
 
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały
 
§ 4. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody - 28 375 289 zł, w tym:
a) dochody bieżące 27 197 237 zł
b) dochody majątkowe 1 178 052 zł
2) Wydatki - 26 819 478 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 25 454 281 zł
b) wydatki majątkowe 1 365 197 zł
 
§ 5. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokosci 1 555 811 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 555 811 zł.
 
§ 6. 1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 5 ,,Zadania inwestycyjne w 2013r." do uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 października 2013r.
 
§ 7. 1 Przyjmuje się ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 6 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2013r." do uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 października 2013r.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-12-17

Data modyfikacji: 2013-12-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-12-17