Uchwała Nr VI/29/11
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011r.


         Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 501 402 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 501 402 zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków przeniesień na kwotę  200 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: 28 543 599 zł
   plan wydatków wynosi:  31 483 599 zł

§ 4

1. Przyjmuje się ,,Zadania inwestycyjne w 2011r.”
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Traci moc załącznik Nr 4 ,, Zadania inwestycyjne w 2011r.” do uchwały Nr V/26/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2011 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marian Niesłuchowski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-04-05

Data modyfikacji: 2011-04-05

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-04-05