Uchwała Nr 36/123/08
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia  28  lutego 2008 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji w 2008 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

Na podstawie art. 13 w zw. z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. ze zm.)  realizując program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  na rok 2008 - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu,  ogłasza się:

1) otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały;
2) otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu w zakresie kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowe,  na warunkach określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Henryk Duda

Członkowie Zarządu:
1) Stanisław  Wiszowaty
2) Stefan Ksepka
3) Jan Lutrzykowski
4) Wiesław Zacharzewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-02-28

Data modyfikacji: 2008-02-28

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-02-28