Uchwała Nr 37/130/08
Zarządu  Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 marca 2008 r. 

w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

        Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 i z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381,Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791) Zarządu Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 zawierające:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów , stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków , stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zapoznania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członkowie  Zarządu                               Przewodniczący Zarządu

Wiszowaty Stanisław                                            Duda Henryk
Ksepka Stefan
Zacharzewski Wiesław

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-03-26

Data modyfikacji: 2008-03-26

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-03-26