Uchwała Nr 39/136/08
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 kwietnia 2008 r.

w sprawie wsparcia w 2008 r. realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 5 ust.4, pkt 2 i art.11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) w związku z Uchwałą Nr 36/123/08 Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji w 2008 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego, uwzględniając opinię i wnioski komisji konkursowej ds. oceny złożonych ofert Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki udziela się dotacji na dofinansowanie zadań w tej sferze realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty - według wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu w zakresie kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwijania świadomości narodowej udziela się dotacji na dofinansowanie zadań w tej sferze realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty – według wykazu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1. jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone w odrębnie zawartych umowach o wsparcie realizacji zadań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Henryk Duda

Członkowie Zarządu:


1. Stanisław Wiszowaty
2. Jan Lutrzykowski
3. Stefan Ksepka

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-04-17

Data modyfikacji: 2008-04-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-04-17