Uchwała Nr 110/393/10
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2010r.


w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011r.


    Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje:

§ 1


Uchwala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do projektu budżetu
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2


Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.


Członkowie Zarządu                              Przewodniczący  Zarządu

Szczech Grzegorz                                         Duda Henryk
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Zacharzewski Wiesław

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-11-23