Uchwała Nr 34/129/12
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
 z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1  pkt. 1 i 3  w związku z art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Zarząd Powiatu Kolneńskiego  uchwala, co następuje:

§ 1.
  
Przedstawia się, do rozpatrzenia przez Radę Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 zawierające:
    1) Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
    2) Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
    3) Sprawozdanie opisowe, z uwzględnieniem:
        - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
        - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
        - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
    4) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Członkowie Zarządu                              Przewodniczący Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                              Duda Henryk
Rybka Jerzy   
Lutrzykowski Jan   
Zacharzewski Wiesław

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-04-12

Data modyfikacji: 2012-04-12

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-04-12