Uchwała Nr 53/192/12

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 2012r.

 

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013r.

         Na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429),  oraz zgodnie z § 7, § 8, § 9 uchwały Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się:

 1. Projekt budżetu powiatu na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Objaśnienia do projektu budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Członkowie Zarządu                                      Przewodniczący  Zarządu

Sekściński Adam Wojciech                                         Duda Henryk

Rybka Jerzy                                                                

Lutrzykowski Jan 

Zacharzewski Wiesław

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 53/192/12

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie projektu budżetu

powiatu na 2013r.

 

Uchwała Nr

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia

 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2013.

            Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. ,,c” oraz lit. ,,d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212, 214, 215, 217, 222,235, 236, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429)  

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości:                                   27 576 366 zł

                                      w tym:   dochody bieżące                    26 915 266 zł

                                                   dochody majątkowe                    661 100 zł

 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości:                              26 502 666 zł

                                      w tym:   wydatki bieżące                    25 178 166

                                                   wydatki majątkowe                 1 324 500

    - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku                                                    

    - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących   z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 2013r.                                                                          

    - zgodnie z załącznikiem Nr 4   

§ 3

1. Nadwyżkę  budżetu powiatu  w wysokości:                                   1 073 700 zł

 1.  z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych

      w latach poprzednich w wysokości:                                     1 073 700 zł

§ 4

1. Ustala się plan na 2013 rok przychodów budżetu w wysokości:      805 700 zł

    z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. ,,Termomodernizacja   obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego”.

    W związku z tym z planu dochodów kwotę 805 700 zł przeznacza   się na  finansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu na 2013 rok w wysokości:       1 879 400 zł

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwę:

 - ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości:      198 000 zł

 - celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości: 52 000 zł

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych

    i niepublicznych szkół  w wysokości:     703 400 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę:  120 900 zł

    - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

1. Załącza się objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 rok

    - zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:  1 000 000 zł   

§ 9

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w kwocie:     106 070 zł

§ 10

 1. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł i wydatki w kwocie 398 860 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł i wydatki w kwocie 70 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§11

  Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:          1 000 000 zł
 1. Zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu łącznie ze zmianami planu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-12-03