Uchwała Nr 53/193/12

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 2012r.

 

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

                Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429):

§ 1

Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021 wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszy projekt przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

   Członkowie  Zarządu                            Przewodniczący Zarządu

  Sekściński Adam Wojciech                             Duda Henryk

  Rybka Jerzy

  Lutrzykowski Jan

  Zacharzewski Wiesław

 

Załącznik  nr 1

do uchwały Nr 53/193/12

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 2012r.

 

Uchwała Nr

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

                Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 2013-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

1. Określić wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021

- zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2013r.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XII/70/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012 – 2021 ze zmianami.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-12-03