chwała Nr 78/297/13
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 listopada 2013r.   
 
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
        Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429):
§ 1
 
Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021 wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niejszej uchwały. 
§ 2
 
Niniejszy projekt przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
 
   Członkowie  Zarządu                     Przewodniczący Zarządu
 
  Sekściński Adam Wojciech                         Duda Henryk
  Rybka Jerzy
  Zacharzewski Wiesław
 
 
 
                                                  Załącznik  nr 1
do uchwały Nr 78/297/13
Zarządu Powiatu Kolneńskiego 
z dnia 14 listopada 2013r.
       
Uchwała Nr
Rady Powiatu Kolneńskiego
  z dnia   
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
 
        Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), postanawia:
§ 1
 
1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zabowiązań na lata 2014-2021
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 
§ 2
 
1. Określić wykaz przdsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021
- zgodnie z załącznikem Nr 2 do uchwały
 
§ 3
 
1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy. 
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.
 
§ 4
 
Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014r.
 
§ 7
 
Traci moc uchwała Nr XXII/139/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia  29 stycznia 2013r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013 – 2021 ze zmianami.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-11-18

Data modyfikacji: 2013-11-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-11-18