Archiwa, ewidencje, rejestry

INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, ARCHIWACH i REJESTRACH PROWADZONYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOLNIE

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kolnie rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
Dane udostępnia Starosta Powiatu na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym /Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692/.
Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, 18 - 500 Kolno ul. 11 Listopada 1 /I piętro pok. 212/, gdzie można również otrzymać druk wniosku. Druk wniosku można ponadto pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolnie /druk wniosku do pobrania pod tekstem/.
Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych ( dyskietka, CD ). Dane w formie elektronicznej udostępnia się w powszechnie używanych formatach.
Jeżeli rejestr publiczny nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Sekretarz Powiatu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stany rzeczy.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Archiwum Zakładowe

Obecnie istniejące Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Kolnie oprócz bieżącej dokumentacji powiatu, dysponuje aktami i dokumentacją byłego Urzędu Rejonowego w Kolnie, dotyczącą:

 • Wydziału Organizacyjnego,
 • Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa,
 • Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

oraz

 • zlikwidowanego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kolnie,
 • zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grabowie,
 • zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Małym Płocku

Szczegółowe zasady funkcjonowania archiwum określa “Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentami w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej”. Dokumentację aktową udostępnia upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Posiadana dokumentacja byłego Urzędu Rejonowego w Kolnie oraz jednostek zlikwidowanych nie zawsze jest kompletna i wszystkie żądane dokumenty będą dostępne.

W Starostwie Powiatowym w Kolnie prowadzi się następujące ewidencje i rejestry:

Wydział Organizacyjny:

 1. rejestr uchwał Rady Powiatu,
 2. rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 3. rejestr interpelacji i wniosków radnych,
 4. rejestr zarządzeń Starosty Kolneńskiego,
 5. rejestr porozumień zawieranych przez Zarząd Powiatu w sprawach przejęcia lub powierzenia zadań,
 6. rejestr skarg i wniosków,
 7. rejestr przesyłek wpływających,
 8. rejestr przesyłek wychodzących,
 9. ewidencja osobowa pracowników Starostwa,
 10. rejestr kontroli /książka kontroli/,

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

Rejestry przechowywane w kancelarii tajnej

Rejestry prowadzone w kancelarii tajnej są udostępniane wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Wydział Komunikacji i Transportu

 1. rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych,
 2. rejestr wydanych pozwoleń i tablic tymczasowych,
 3. rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 4. rejestr wydanych kart pojazdu (elektronicznie),
 5. rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 6. rejestr wydawanych licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób,
 7. Centralna Ewidencja Kierowców,
 8. Centralna Ewidencja Pojazdów,
 9. ewidencja diagnostów,
 10. rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 11. rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

Ponadto w Starostwie Powiatowym przechowywane są akta kierowców i pojazdów.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. rejestr gruntów, budynków i lokali,
 2. rejestr majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii starosty,
 3. rejestr majątku Powiatu Kolneńskiego,

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

 1. rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę;
 2. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę;
 3. rejestr pozwoleń wodnoprawnych;
 4. rejestr decyzji z zakresu gospodarki odpadami;
 5. rejestr wytwórców odpadów, zobowiązanych do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 6. rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 7. rejestr instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
 8. rejestr danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza;
 9. rejestr wydanych kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego;
 10. rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 11. rejestr roślin i zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
 12. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wniosek do pobrania

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Podeszwik Iwona

Data wytworzenia: 2021-04-14

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2007-08-06

Data modyfikacji: 2021-04-14

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2007-08-06